Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenie

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Art-fórum pre literatúru, n. o., so sídlom Kozia ulica 20, Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Kozia ulica 20, 811 03 Bratislava
e-mail: info@medziknihami.sk
telefón: 0903 765 399

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu spotrebiteľ poskytol.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je jeden alebo viacero z nasledujúcich:
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä zasielanie obchodných oznamov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona;
  • súhlas spotrebiteľa so spracovaním na účely registrácie na webovej stránke www.medziknihami.sk podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona;
  • súhlas spotrebiteľa so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä zasielanie newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Práva spotrebiteľa

 1. Za podmienok stanovených v Zákone spotrebiteľ má právo:
  • na prístup k svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona;
  • na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, prípadne obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona;
  • na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona;
  • vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona;
  • na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona;
  • odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mailovú adresu prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej má spotrebiteľ právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že bolo porušené právo spotrebiteľa na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie prístupu k počítačom heslom, používaním anitvírového programu a pravidelnou údržbou počítačov.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním prihlásenia na odber newslettra spotrebiteľ potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 2. S týmito podmienkami spotrebiteľ súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu spotrebiteľa, ktorú zákazník prevádzkovateľovi poskytol.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 3. 4. 2022.