Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Pozvanie do sociológie

Sociológia je zvláštna a atraktívna veda. Kriticky nazerá na svet, analyzuje statiku aj dynamiku spoločenský javov, na premeny sveta nazerá cez každodenný život, ale aj cez makrosociálne hľadisko, všíma si život bežných ľudí aj veľkých organizácií a inštitúcií. Jej predmetom môže byť prakticky čokoľvek, čo sa týka viacerých ľudí, ich interakcií, ale aj ideí. A málokto vedel uviesť do komplexného sveta sociológie tak ako to dokázal Peter Ludwig Berger (1929 – 2017).

Kniha Pozvání do sociologie je pomerne nezvyčajný úvod do vedného odboru: nejde v pravom slova zmysle o odbornú publikáciu, skôr o zbierku esejí na rôzne sociologické témy a to umožnilo Bergerovi využiť viaceré svoje kvality. Berger bol predovšetkým výborný rozprávač s encyklopedickými vedomosťami: jeho knihy sú prejavom kultivovaného znalca spoločenských procesov, štýl písania je dostatočne zrozumiteľný na porozumenie v skutočnosti pomerne zložitých javov, nechýba mu ani humor a sebairónia a tiež kritika do vnútra vlastného odboru.


Sociológiu Berger prirovnáva k šachu, ku „kráľovskej hre“ a vymedzuje sa voči chápaniu sociológa ako sociálneho pracovníka alebo reformátora spoločnosti, čo však neznamená, že jeho vedomosti alebo metodológia nemôžu pomáhať v rôznych praktických situáciách. Podobne zavádzajúca je aj predstava o sociológoch zbierajúcich štatistické informácie a popisujúcich očividné skutočnosti. K tomuto obrazu neraz prispievajú aj agentúry na prieskum verejnej mienky alebo marketingové agentúry. Nepomáhajú tomu ani mediálne vystúpenia sociológov s banálnymi postrehmi, ani rozpory vo vnútri akademickej obce.


Verný svojej profesii sa sociológ snaží porozumieť hlbším mechanizmom fungovania ľudských aktivít a ich prejavov: moc, organizácia a byrokracia, rodina, gangy, chudoba a desiatky ďalších javov sú predmetom takéhoto otvárania dverí „za nimiž je slyšet lidské hlasy“. Všade, kde sa vyskytuje väčšie množstvo ľudí, sa začnú okrem formálneho usporiadania rodiť aj neformálne väzby medzi jednotlivcami alebo skupinami. Sociológ sa snaží o „proniknutí za kouřovou clonu oficiálních verzí skutečnosti a pokusí se zachytit signály, které přicházejí z ‚podsvětí’“.


Ako vidieť, Bergerov jazyk obsahuje vedecké poznanie a metafory a je to chvályhodné, pretože takto dokáže pretlmočiť do prirodzeného jazyka neraz celkom náročné pojmy. Veľkou Výhodou jeho vysvetľovania je poukázanie na vzájomne si protirečiace intepretácie toho istého problému (napr. vnímanie zločinu z pohľadu sociálneho pracovníka a vodcu gangu). Sociológovia by sa totiž mali snažiť zachovať si do určitej miery hodnotovo neutrálne stanovisko a mali by mať práve schopnosť nazerať na sociálne problémy optikou rôznych, neraz odporujúcich si teórií.


Čo je vlastne výsledkom sociologického uvažovania? Podľa Bergera je to istá nekonvenčnosť, schopnosť vidieť cez oponu drám každodennosti, prenikanie do hlbších vrstiev skutočnosti, iného ako len úctyhodného a známeho sveta stredných vrstiev. Existuje aj „podzemie“: nezvyčajné spôsoby obživy, alternatívne životné štýly, nekonformné názory, sektárske správanie a práve sociologické uvažovanie dokáže sprístupniť nástroje na preniknutie do týchto niekedy dobre ukrytých foriem ľudských aktivít. Sociológia aj relativizuje a kladie otázky, ktoré bývajú (hlavne držiteľom moci a autoritárskym osobnostiam) aj nepríjemné a preto môže byť vnímaná aj ako provokácia.


V neistom a premenlivom svete našich životov sa striedajú viaceré role a metaforou výstižnou pre súčasnosť je azda labyrint. Pozvání do sociologie ukazuje, ako táto fascinujúca veda umožňuje lepšie pochopenie nielen cesty labyrintom rôznych sociálnych javov a cesty životom každého človeka, ale aj umiestnenie samotného labyrintu vo vyššej architektúre usporiadania spoločnosti v jej historickom kontexte.
Peter L. Berger: Pozvání do sociologie: Humanistická perspektiva
Preklad: Jiří Ogrocký
Barrister & Principal 2017
196 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Pozvání do sociologie

Pozvání do sociologie

Peter L. Berger

Kniha amerického sociologa Petera L. Bergera patří dnes již mezi klasické práce a na mnoha světových univerzitách je doporučována studentům jako nejlepší úvod do sociologie. Byla přeložena do řady světových jazyků a je oblíbenou četbou nejen studentů, ale také kvalifikovaných sociologů. Kniha vychází v českém jazyce ve čtvrtém vydání.

Kúpiť za 10,98 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.